Up
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
新闻
10 January 2017
托博尔斯克,2017年1月10日。西布尔与俄罗斯深冷机械制造股份公司(Cryogenmash)签署协议,在在建的“西西伯利亚石化”综合体兴建工业用气生产装置。